PRIVACY & COOKIES

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door Peppie's Deco & Hobby gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website https://www.peppies-hobby.nl. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door ons gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring legt Peppie's Deco & Hobby uit welke persoonsgegevens Peppie's Deco & Hobby gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacy- en cookieverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.

Peppie's Deco & Hobby,

gevestigd aan Mercuriusweg 18, 4051 CV Ochten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Peppie's Deco & Hobby

Mercuriusweg 18

4051 CV Ochten

+31 644960311

G.S.M. Dumas is de Functionaris Gegevensbescherming van Peppie's Deco & Hobby.

Zij is te bereiken via info@peppies-hobby.nl

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt via het contactformulier op de website en persoonsgegevens die automatisch aan ons worden doorgegeven door middel van cookies.

Wanneer u contact met Peppie's Deco & Hobby wilt opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt Peppie's Deco & Hobby u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Peppie's Deco & Hobby.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peppie's Deco & Hobby verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@peppies-hobby.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Peppie's Deco & Hobby verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om uw gedrag te analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Peppie's Deco & Hobby volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Peppie's Deco & Hobby verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn de volgende grondslagen van toepassing:

 1. Toestemming: de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
 2. Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van en overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4. Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondslagen en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Peppie's Deco & Hobby bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Peppie's Deco & Hobby verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien uitnodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Peppie's Deco & Hobby blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peppie's Deco & Hobby gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Newlifeshop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Peppie's Deco & Hobby maakt gebruik van de volgende geïntegreerde diensten:

- Google Analytics

Website analytics service

Google

https://policies.google.com/privacy (afmelden)

- Google Sign-In

Auto sign-in

Google

https://policies.google.com/privacy

- Google Cloud Platform

Cloud hosting, file storage and machine translation

Google

https://cloud.google.com/security/privacy/

- Mollie

Payment Processor that our customers can use

Mollie

https://www.mollie.com/privacy

- Facebook

Auto sign-in and Ads

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

- Mandrill

Email delivery

- Mailchimp by The Rocket Science Group, LLC

https://mailchimp.com/legal/privacy/

- Openprovider

Domain registration

OpenProvider B.V.

https://www.openprovider.nl/algemene-voorwaarden/

- Moneybird

Invoicing

Moneybird B.V.

https://www.moneybird.com/nl/privacy/

- Mailchannels

Spam Filtering

MailChannels

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peppie's Deco & Hobby en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@peppies-hobby.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Peppie's Deco & Hobby wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peppie's Deco & Hobby neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier of via info@peppies-hobby.nl

Peppie's Deco & Hobby heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk.
Een veilige DNSSEC voor de domeinnaam:

https://peppies-hobby.nl

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.